İşçinin Yıllık İzin Hakkı

İşçinin Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması Nedeniyle İşçi Tarafından Fesih


İşçinin yıllık izin hakkı 4857 sayılı iş kanununda düzenlenmiştir bun göre; İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Bursa işçi avukatı Gizem Ramazanoğlu


Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.


İşçilere verilecek yıllık ücretli İzin süresi, hizmet süresi;


a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Şeklinde olup yıllık izin işçinin kanundan doğan bir hakkı olup yıllık izin hakkından vazgeçilemez bu nedenle işveren tarafından yıllık izin hakkının kullandırılmaması işçiye haklı nedenle fesih hakkı vereceği kanaatindeyiz.

Yıllık Ücretli İzine Nasıl Hak Kazanılır?


Yıllık ücretli izine hak kazanma iş kanunu 54. Maddesinde Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.
Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.
Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.
İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.
İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Şeklinde düzenlenir. Bu şekilde işçinin çalıştığı iş yerinde 1 yıl çalışması halinde yıllık ücretli izin hakkı kazanmaktadır. İşçinin aynı işverenin çeşitli iş yerinde çalışması halinde bu çalışmalar birleştirilerek işçinin yıllık izin hakkına hak kazanmadığı belirlenir. İşçi yıllık izin hakkını gelecek hizmet yılı içerisinde kullanır.

Yıllık izin kullandırmak zorunlu mu?


İşçinin yıllık izin hakkı kanun ile kendisine tanınmış olup işçinin hakkettiği yıllık izin hakkını gelecek hizmet yılı içerisinde işverenin işçiye kullandırması zorunludur. İşçinin rızası bulunmadan yıllık izin süresi bölünemez. İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Yıllık izin verilmezse ne olur?


İşçiye yıllık izin hakkı kullandırılmazsa işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkının bulunduğu kanaatindeyiz. Kanun gereği Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bunun işveren tarafından işçiye kullandırılmaması işçi açısından iş sözleşmesinin devamını mümkün kılmayacak nitelikte bir eylem olduğundan iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir