İş Verenin Eşit Davranma Yükümlülüğü

İş verenin eşit davranma yükümlülüğü İş Kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu 5. Maddesi ” İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır. 20. madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur” şeklindedir. Bu nedenle İşverenin eşit davranma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde işçinin 4 aya kadar ücreti tutarında tazminat talep etme hakkı vardır.

Çalışma hayatı içerisinde işverenin işçiler arasında ayrım yapması kanunen yasaklanmıştır. İşverenin eşit davranma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde işçiye 4 aya kadar ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı ödeyecektir. Eşit davranma ilkesine aykırılık sebebiyle özellik gebe kadının işten çıkartılması, cinsiyet ayrımcılığı şeklinde görülmekte olup işçinin bu nedenle ayrımcılığa maruz kalması halinde tazminat hakkı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir