İşyerinin Devri Halinde İşçinin İş Sözleşmesinin Devamı

İşyerinin devri halinde işçinin iş sözleşmesinin devamı, Herhangi bir iş yerinde çalışan konumunda olan kişilerin yani işçi olarak kabul edilen kişilerin çalışmış oldukları yerin devrinin söz konusu olması halinde özellikle işçinin çalışmaya devam edip edemeyeceği iş yerinin devrinde kıdem tazminatı, iş yerinin devrinde işçinin diğer hakları merak konusu olmaktadır.

Özellikle işyerinin devri halinde işçinin iş sözleşmesinin devamı bulunup bulunmadığı bu noktada çalışan konumundaki olan kişiler için oldukça önemlidir. İşveren herhangi bir nedene bağlı olarak iş yerine başka birine devretme hakkına sahip olup devir sonrası 2 tarafın birbirine karşı olan borçları bu noktada oldukça önemlidir. 4857 iş yeri devri kanuna göre yasal düzenlemeler getirilmiş olup bu düzenleme içerisinde çalışan kişilerin bulunan mevcut sözleşmelerinin son bulması mümkün değildir.

Yani iş yerinin ve işverenin yükümlülükleri devam etmekte olup yeni devralanın bu yükümlülükleri yerine getirmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda işçinin mağduriyeti söz konusu olmadan bu süreç tamamlanmakta olup işçi yeni işveren ile aynı haklara sahip olarak çalışmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda özellikle işçilerin haklarının korunması oldukça önemli olup işverenin iş yerini devrediyor şeklinde göstererek işçi çıkarmasını engellemektedir. Aynı zamanda işçi iş görme borcunu eski işverenin talimatlarına göre değil yeni işverenin talimatlarına göre getirmiş olmaktadır.

İşyeri Devri Kavramı Nedir?

İşyeri devri kavramı nedir? Özellikle son yıllarda artan devir durumları kapsamında sıkça merak edilen konular içerisinde yer almakta olup genellikle bu süreçte iş yerinin devri durumunda işverenin işçinin iş akdinin fesih hakkının bulunup bulunmayacağı veya hakkının kaybedip kaybedilemeyeceği merak konusu olmaktadır.

Temelde iş kanunu kapsamında iş yerinin veya iş yerinin herhangi bir bölümünün hukuki dayanakları söz konusu olarak başka birine devredilmesi olarak düzenlenmiş olan iş yeri devri iki taraf arasında gerçekleştirilen hukuki işlemler sonrası ortaya çıkmakta olup bu iki taraf dışında kalan kişilerin bu süreçten etkilenmemesi söz konusu olmaktadır.

Gerçek kişi iş yerine tüzel bir kişiye devretmesi durumunda tüzel kişi tarafından iş yerinin şirketleşme sesi söz konusu olduğunda da gerçekleştirilmiş olan bu işlem iş yeri devri olarak kabul edilmektedir. Yani hisse alım satımı gibi durumlarda iş yeri devri meydana gelmemekte olup sadece işveren sıfatını da var olan bir değişim söz konusu olmaktadır.

Bu noktada işyeri devri için belli başlı bazı ölçütler bulunmakta olup bu ölçütler içerisinde özellikle maddi veya maddi olmayan unsurların devri, işgücünün devri, maddi veya maddi olmayan unsurların devri sırasındaki değeri, müşteri kitlesinin devri ile iş yerinde yürütülen faaliyetlerin devri gibi hususlar söz konusu olmaktadır.

Devredilen işyerinde işçi hakları Böylece korunmuş olmakta ve devir sırasında yeni bir iş yeri oluşturun olmadığından sadece iş yerinin yönetimi bir başka kişiliğe bırakılmış olmaktadır. Yani işyeri devrinin hükümleri kapsamında iş sözleşmesinin yeni işverene geçmesi, işçinin işlemiş ve işleyecek haklarından sorumluluk meydana gelmesi, işçinin kıdem süresinin sürdürülmesi ile tarafların fesih hakkı ortaya çıkmaktadır.

İş sözleşmesinin devri işçinin rızası olmadan gerçekleştirilebilir bir işlem olsa da bu süreçte işçinin hakları korunmakta olup devir sürecinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Devredilen İşyerinde İşçi Hakları Nelerdir?

Devredilen iş yerinde işçi hakları nelerdir? Sorusu özellikle işçiler tarafından sıkça merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda özellikle işçinin ücret alacakları üzerine hesaplama yapılırken mutlaka devreden işverenin yanında işe başlama tarihi göz önünde bulundurulmaktadır olup böylece ihbar tazminatı, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi işçi hakları işe giriş tarihine göre belirlenmektedir.

Aynı zamanda hafta tatilinden kaynaklı alacaklar, fazla mesai, ücret alacağı veya bayram tatili gibi durumlarda devirden sonra 2 yıl boyunca devreden ve devralan işveren kapsamında sorumlu olmakta ve 2 yıl dolduktan sonra eski işverenin sorumluluğu tamamen sona ermektedir.

Yani buradan da anlaşılacağı üzere 2 yıl boyunca işçi hakkı korunmakta olup 2 yıldan sonra yeni işverenin görev ve sorumluluğu söz konusu olduğundan bu süreçte yeni işveren işçilik alacaklarından sorumlu olacaktır.  

İş Davası Devam Ederken İş Yerinin Devri Mümkün Mü?

İş davası devam ederken iş yerinin devri mümkün mü? Sorusu kapsamında da özellikle işyeri devrinin en temel ölçütü ekonomik birliğin kimliğinin korunması olmaktadır. Bu kapsamda tüm işverene ait olan unsurlar iş yeriyle birlikte devre edildiğinden işgücü devri söz konusu olmaktadır.

Bu noktada özellikle işçilerin çalışmış oldukları iş yerinde iş davası açmaları durumunda dava sürecinde gerçekleştirilen devir işlemleri mümkün olsa da burada davacı tarafın hakları korunmakta olup yine de iş davası devam etmektedir.

Özellikle işçinin alacakları kapsamında açmış olduğu davalar veya çalışma koşulları gibi nedenlere bağlı olarak açılmış davalar kapsamında mutlaka dava devam etmekte olup sonuçlanana kadar olan süreçte eski işveren sorumlu tutulmaktadır.

Yani işçinin haklı bulunması halinde eski işverenin hukuki açıdan belirlenmiş olan dava sonuçları ile sorumlu tutulacaktır.

Iş yerinin devri kanunda İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Şeklinde düzenlenmiştir fakat işverenin iş yerini devri sonucunda eski işverenin kıdem tazminatından sorumluluğu İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücretiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.

İş Yerinin Devri ve Hukuki Sonuçları Nelerdir?

İşyeri devrinin hukuki bir işleme dayalı olarak gerçekleştirilmesi kapsamında bazı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Yargıtay’a göre yürütülmüş olan faaliyetlerin devri söz konusu olduğunda yeni işveren tarafın da aynı biçimde eski faaliyetlerin sürdürülmesi gerekmekte olup bununla birlikte iş yerinin taşınmaz veya taşınır olan tüm maddi unsurlarını veya maddi olmayan unsurlarını devraldığı belirtilmektedir.

Bu nedenle yeni devralan kişinin devraldığı iş yerine ait tüm sorumlulukları ve görevleri devraldığını bilerek bu işlemi hukuki açıdan yürütmesi gerekmekte olup aksi durum söz konusu olduğunda bunun eski işverenin sorumluluğu olduğunu belirtmesi mümkün olmamaktadır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir