borclar hukuku

Borçlar Hukuku özel hukukun bir dalı olup taraflar arasında meydana gelen borç ilişkisini inceleyen ve bu doğrultudaki faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır.  Her iki tarafın hak sınırlarını belirleyen ve bu doğrultuda koruyan, alacaklı ve borçlunun birbirine karşı yasal yükümlülüklerini düzenler. Bu nedenle borçlar üzerinden iki tarafında hakları ortaya çıkararak ve bu bağlamda yasal süreç üzerinden düzenleme gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Yasal kanun çerçevesinde borçlar hukuku üzerinden ilgili yaptırım gerçekleşebilmekte ve ilgili kişi haklarını savunabilmektedir.

Borçlar kanunundaki temel ilke borç ilişkisi üzerinden yasal düzeyde sonucun çözümlenmesidir. Bu nedenle borçlar hukukunu kapsamında yer alan bütün sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmelerin doğru ve etkin bir şekilde hazırlanması, sebepsiz zenginleşme ve haksız fiil uyuşmazlıkların yapılan sözleşme ile beraber alacaklı ve borçlu üzerinden borç ilişkileri ve oluşan uyuşmazlıkların çözümlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Kişi ve kuruluşların aralarında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle tarafların sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkemelerde çözümlenmesi, tarafların hak kaybına uğramaması ve davada mümkün olan en iyi sonucu elde etmesi için büromuzun avukat desteğini alarak uyuşmazlıklarda profesyonel çalışma alanı sunmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği sözleşmeye tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılır. Bu durumda kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmadığı takdirde kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde ilamsız icra takibi veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Kadar Süre Geçerli?

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde icra takibi yapılarak veya Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye talepli dava açılması gerekir. Tahliye taahhütnamesinde belirlenen tahliye tarihinde itibaren 1 ay içerisinde bu hak kullanılmazsa kiraya verenin tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye hakkı kalmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Kiraya veren ile kiracı arasında sözleşme kurulmadan veya kiralananın teslim edilmesinden önce düzenlenmiş olması halinde ve kiraya verene teslim ettiğini ve söz konusu taahhütnamenin sonradan tamamlandığının ispat edilmesi halinde   tahliye taahhütnamesi geçersiz olacaktır. Aynı zamanda kiracının TBK 39.maddesi gereği yazılı taahhüdü iradesinin sakatlanması neticesinde yapıldığı gerekçesiyle 1 yıl içerisinde iptal davası açması durumunda da geçersiz olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Şartlarda Geçerlidir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için ilk olarak kiralananın kiracıya teslimi sonrası verilmiş olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmış olmalı ve tahliye taahhütnamesinin tahliye tarihini belirli olup tarafların imzası taahhütnamede bulunması gerekmektedir.

Kiracı Hangi Durumlarda Tahliye Edilebilir?

Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesi toplamda 10 yıl geçmiş ise kiraya veren, kiracıya karşı sözleşme bitiş tarihinden 3 ay önce bildirimde bulunarak, kira sözleşmesini feshedebilmektedir.  Genel fesih sebepleri dışında olağanüstü fesih nedenleri de bulunmaktadır. Kiraya veren kişinin kendisinin, eşinin, üstsoyunun, altsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin, konut ihtiyacı olması durumunda kiracının tahliyesi istenebilmektedir. Burada önemli olan konu kiraya verenin bu ihtiyacının gerçek ve samimi olması gerekmektedir.

Ev Sahibi Hangi Durumlarda Kiracıyı Evden Çıkarabilir?

Kiracı ile kiralayan arasındaki kira sözleşmesi 10 seneyi bitirmiş ve sözleşmenin bitiminden 3 ay  önce  kiracıya ihtar gönderilerek tahliye talep edilebilir. Kiracı, bir kira yılı içerisinde 2 defa kirasının geciktirmesi durumunda ev sahibi, kiracıya karşı 2 haklı ihtar veya 2 kez icra takibi yoluna başvurarak 30 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise kiracıyı evden tahliye etme hakkına sahip olacaktır. Ev sahibi, kiraya verilen taşınmazın esaslı bir tadilat nedeniyle kiralayana karşı yazılı olarak bildirerek taşınmazın tahliyesini isteyebilmektedir. Ev sahibi, kiracıya karşı kiralananın teslim edilmesinden sonra taraflar belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak anlaştığı takdir de belirlenen tarihin bitmesinden itibaren başlayarak ev sahibi  bir ay içinde ilamsız icra takibi  veya  dava açmak suretiyle kiracıyı tahliye edebilmektedir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Kiraya veren kişinin kendisinin, eşinin, üstsoyunun, altsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin, konut ihtiyacı olması durumunda kiracının tahliyesi istenebilmektedir. Burada önemli olan konu kiraya verenin bu ihtiyacının gerçek ve samimi olması gerekmektedir.

Ev Sahibi Hangi Gerekçelerle Tahliye Davası Açabilir?

Ev sahibi, kiracıyla aralarında yapılan sözleşmeye göre aykırı hareket etmesi durumunda kiralananın tahliyesini isteyebilmektedir. Kiracının, kiralananı gerekli özen ve dikkati göstermeden kullanması ve kira bedelini ödememesi durumunda ev sahibi tahliye davası açabilecektir. Kiracının tahliye edilebilmesi için ev sahibi, kiracıya karşı kiralananı gerekli özen ve dikkati göstermeden kullanması durumunda kiracıya yazılı olarak ikaz ederek 30 gün süre vermesi gereklidir. Yapılan ikaza rağmen kiracı bu davranışlarına devam ederse ev sahibi sözleşmeyi sona erdirebilir. Aynı zamanda Kiracı aynı yıl içerisinde iki kira bedelini ödemez ve kiralayan, kiracıya noter aracılığıyla iki kez ihtarda bulunursa sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Buradan önemli olan husus ödenmeyen kiraların aynı yıl içerisinde olmalıdır. Kiraya veren, kiracıya karşı 10 yıllık kira süresinin tamamlanması durumunda 10 yıllık sürenin bitiminden üç ay önce bildirimde bulunarak sebep göstermeden sözleşmeyi sona erdirme hakkıdır.

Kiracı Hangi Sebeplerle Tahliye Edilir?

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilecektir.

Tahliye Davaları Kaç Yıl Sürer?

Kiraya veren, kiraya vermiş olduğu taşınmaz nedeniyle kiracının kira bedelini geciktirmesi durumunda 2 haklı ihtar aldıktan sonra kiraya veren 1 ay süresi içerisinde kiracıya karşı tahliye davası açabilir. Diğer durumlarda ise tahliye davasında mahkeme süreci 1 yıla kadar değişim gösterebilmektedir.

5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?

Taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir anlaşma yapılmış ve kira süresi de 5 yılın altında ise; Kira bedeli artış oranı, taraflarca bir önceki kira yılı TÜFE artış oranının üzerinde olmamak koşulu ile serbestçe belirlenebilmektedir. Bu şekilde yasal sınırlar içerisinde bir anlaşma yapılmış ve kira süresi 5 yılı geçmemişse kira tespit davası mümkün olmayacaktır. Mahkeme, somut durumu ve emsal değerleri değerlendirerek bu hususlara ilişkin bir tespitte bulunacaktır. Fakat burada belirlenecek olan kira artış oranı, bir önceki yılın TÜFE artış oranı üzerinde olamayacaktır.

Kira Tespit Davası İçin İhtar Şart Mı?

Kira tespit davasında ihtar şartı dava neticesinde verilecek kararda kira hangi tarihe ait olduğunu belirlemesinde önem arz edecektir. Bu nedenle yeni kira döneminin başlangıcından en geç 30 gün öncesine kadar kira tespit davası açılırsa veya yeni kira döneminin başlangıcından en geç otuz gün öncesine kadar kira bedelinin arttırılacağına ilişkin olarak kiracıya ihtarda bulunulur ve sonrasında da izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar dava açılırsa; mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren uygulanacaktır.

Kira Tespit Davası Hangi Hallerde Açılır?

Taraflar yenilenen kira sözleşmesinde yeni kira bedelini için aralarında anlaşma yoksa kira bedelini tespiti davası açılabilirler. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Kira Tespit Davasında Dava Değeri Nasıl Belirlenir?

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır.  On iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Kira Tespit Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Taraflar arasında kira bedelinin belirlenmesi konusunda anlaşma varsa, kira bedeli anlaşmaya göre arttırılır. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacaktır.

Kira Tespit Davası Kaç Yıl Sonra Açılabilir?

Kira tespit davası her zaman açılabilir. Hâkim tarafından, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakkaniyete göre belirleyecektir.  Fakat tespit davalarında 5 yıldan uzun süren sözleşmelerde mahkeme karar verirken TÜFE oranıyla sınırlı kalmaksızın yeni kira bedelini farklı unsurlar dikkate alarak değerlendirecektir.

Kira Tespit Davası Avukat Gerekir Mi?

Kira tespit davalarında oluşan uyuşmazlıklarda avukat ile takip edilmesi tarafların menfaati açısından önemlidir. Bu alanda tecrübesi olan avukat tarafların lehine veya aleyhine açılmış bulunan davaların takibini yapar ve meydana gelebilecek olan uyuşmazlıklara çözüm getirir. Uyuşmazlıklar hakkında evrakları düzenler ve gerekli yerlere ibraz ederek hukuki desteği sağlar. Bu nedenle kira tespit davaları tarafların menfaati açısından oldukça spesifik davalardan olup bu nedenle avukat ile takip edilmesi büyük önem arz eder.

Kira Tespit Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Kira tespit davasında görevli mahkeme kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi yetkili mahkemedir.

Kira Tespit Davası Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Kira tespit davalarında arabuluculuk zorunlu olarak kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahibi ve kiracı arasında olacak uyuşmazlıklarda şu tarihe kadar henüz dava şartı haline gelmemekle birlikte kira uyuşmazlıklarına ilişkin zorunlu arabuluculuk çalışmaları devam etmektedir. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu dava şartı haline gelmesi halinde   dava açma şartı gereği öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde kira tespit davası açılabilecektir.

Kira Tespit Davası Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Kira tespiti davasında masraflarını, davayı açan kişi ödemektedir. Bu masraflar davaya ilişkin harç ve gider avansı, tebligat giderleri, bilirkişi masrafları ve keşif ücretini kapsamaktadır.

Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescili davası, kanuna aykırı ve usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilerek, tapu kaydının hukuka uygun bir şekle getirilmesi amacı ile açılmakta olan davadır. Tapu iptali ve tescil davası ile, tapudaki tescil işleminin iptal edilerek, taşınmaza karşılık hak sahibi olduğunu iddia eden malikin adına tescil edilmesi istenilerek tapudaki tescil işleminin mahkeme tarafından tespit edilmesi ve hukuki durum araştırılması neticesinde açılan davadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Durumda Açılır?

Tapu iptal ve tescil davasında mülkiyet hakkına ilişkin haksız bir tescilin varlığı halinde ipotek, önalım, şerh edilmiş kira ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi gibi sınırlı ayni haklara ilişkin haksız bir tescilin bulunması halinde de açılabilen bir davadır. Tapu iptal ve tescil davasında malik dışında başka bir kişi adına tescil yapılması, ilgili taşınmazdaki tescilin değiştirilmiş veya tapu kütüğünden silinmiş olması, yapılan haksız tescil sonucu ayni hakkın zedelenmiş olan kişi tarafından açılır.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz?

TMK m. 1023 göre tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Bu kanun maddesine göre tapuda adına yolsuz tescil bulunmayan bir taşınmazı devralan iyiniyetli 3. kişinin kazanımı koruyarak ve tapuda 3. kişi adına  elde ettiği mülkiyete karşılık iptal davası açılamayacaktır. Tescil işleminden sonra 10 sene boyunca, elindeki taşınmazın tapusunu herhangi bir özel veya tüzel kişiye devretmeden kesintisiz bir şekilde elinde tutan kişi tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi elde ettiği mülkiyete karşılık iptal davası açılamaz.

Tapu İptal Ve Tescil Davası Sonucunda Ne Olur?

Tapu iptal ve tescil davasında mülkiyetin yolsuz tescil sonucu malik gözüken kişiye devredilmesi nedeniyle tescil işleminin düzeltilerek hukuka uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle hukuka aykırılı olarak yapılan tescilin, hak iddia eden tarafın yapılan bu yolsuz tescilin ispatlamasıyla mahkeme elde edilen deliller neticesinde değerlendirme yaparak kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirir. Bu nedenle hak sahibi, haklı nedenler neticesinde mahkeme kararıyla dava konusu olan taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına sahip olacaktır.

Tapu İptal Ve Tescil Davası Kaç Yıl Sürer?

Tapu iptal ve tescil davalarının sonuçlanması için gereken süre davanın seyrine göre değişmektedir. Bu nedenle süresine ilişkin, davanın açıldığı yer, mahkeme yoğunluğu, taşınmazın niteliği nedeniyle keşif, bilirkişi incelemeleri ve keşif gibi yargılama sürecin etki eden unsurların ortalama sürelerde gerçekleştiği ve başka bir olumsuzluk bulunmaması halinde ortalama iki yıl aralığında ilk derece yargılaması sonuçlanmaktadır.

Hangi Hallerde Tapu İptal Edilir?

Muris mirastan mal kaçırmak suretiyle ölmeden önce diğer mirasçıya veya 3. Kişilere aldatma amacıyla malını muvazaası olarak devretmesi durumunda muvazaası nedeniyle tapu iptal edilebilir. Tapu devrini yapan kişinin ayırt etme yeteneğinden yoksun olarak yaptığı işlemin iptali istenebilir. Vekalet görevinin kötüye kullanılması ve sahte vekaletname ile işlem yapılması nedeniyle tapu iptali ve tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkulü 20 yıl elinde bulunduran kişi kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik sebebiyle bu durumun mahkeme ile tespiti yapılmasını talep edebilir. Eşlerden diğerinin rızası dışında yapılan aile konutu satışına ilişkin olarak karşı dava açılarak bu işlemin iptali talep edilebilir.

Tapu İptal Ve Tescil Davasını Kim Açabilir?

Türk hukukunda tapu iptal ve tescil davasında haksız mülkiyet hakkına sahip olan tarafa karşı, yapılan bu işlem sonucunda mülkiyete karşı aynı hakkı zedelenen herkes tarafından tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptali ve tescil davalarında zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye bağlı değildir ve yolsuz tescil nedeniyle iptal davası her zaman açılabilir. Bilinmesi gerekir ki tescil yolsuz olsa bile iyiniyetli olan tapu sahibi için olağan zamanaşımı süresi 10 yılın dolmasıyla artık tapu geçerli hale gelecektir. Ayrıca tapuda kaydı olmayan veya kayıttan maliki anlaşılamayan bir taşınmazı 20 yıl boyunca zilyetliğinde bulunduran kişi olağanüstü zamanaşımı yoluyla o taşınmazın mülkiyetine hak kazanır. Bu süre geçtikten sonra artık tapu iptali için dava açılamaz.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

Tapu iptal ve tescil davalarında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir.  Tapu iptali ve tescili davasında görevli mahkeme ise bulunduğu yer mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Nedir?

Eser sözleşmesinin hukuki usul ve esaslara aykırı bir şekilde oluşturulması ve sözleşmenin feshinden kaynaklı uyuşmazlıklar neticesinde alacak davası açılarak yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu nedenle sözleşme gereği gerçekleşen uyuşmazlıklarda taraflar sorumluluklarını yerine getirilmediği durumlarda eser sözleşmesine dayalı alacak davası açmaktadırlar.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Hangi Mahkeme Görevlidir?

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. HMK’nın 6. Maddesi uyarınca genel yetkili mahkeme olan davalının ikametgahı mahkemesinde ve 10. Maddesi uyarınca da işin yapıldığı yer mahkemesinde bakılabilir. Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca sözleşmeden doğan davalarda sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davasında Arabuluculuk Şartı Var Mı?

Hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu bazı dava türlerinde bulunmaktadır. Zorunlu arabuluculuk, bu belirli hukuki uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Taraflar davası konusu hukuki uyuşmazlık nedeniyle arabulucuya gitmeden önce dava açması durumunda, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecektir. Bu nedenle eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasında sözleşme kaynağı ticari ilişkiye dayanıyorsa TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluğu vardır.

İnşaat Yapım Sözleşmesi Eser Sözleşmesi Midir?

Eser sözleşmesi TBK m.470  göre, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İnşaat sözleşmesi, eser sözleşmelerinin bir türü olup eser sözleşmesinin bir türü olarak tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Tarafların edimleri birbirinin karşılığını oluşturmaktadır. Yüklenicinin temel borcu yapı eserinin inşası ve teslimi, buna karşılık yapı sahibinin temel borcu ise bedel ödemektir.

Kira Sözleşmesi Uyuşmazlığında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi dışında, kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklarda görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir.

Kira Alacaklarında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Kira alacağından doğan davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süresi tarafların sözleşmede belirlenen vade tarihinden itibaren başlar. Kira alacağı dışında kira sözleşmesine dayanılarak açılan tazminat ve alacak davaları ise on yıllık zamanaşımına tabidir.

Kiracının Temerrüdü Ne Demek?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından kiracıya belirli bir süre vererek bu sürede borcu ifa etmesini ve bu süre zarfında kiracı borcu ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirir. Bu nedenle kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin ödememesi durumunda kiraya verenin   30 günlük yazılı ihtarına rağmen ödeme yapılmaması ve 30 geçtikten sonra ödemesi haline kiracının temerrüde olarak adlandırılır.

Kiracı Nasıl Temerrüde Düşer?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından kiracıya belirli bir süre vererek bu sürede borcu ifa etmesini ve bu süre zarfında kiracı borcu ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirir. Bu nedenle kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin ödememesi durumunda kiraya verenin   30 günlük yazılı ihtarına rağmen ödeme yapılmaması ve 30 geçtikten sonra ödemesi haline kiracının temerrüde olarak adlandırılır.

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Nedir?

Kiraya veren ile kiracı arasında belirlenen kira bedelinin ödenmemesi halinde  bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde kiraya veren, kiracıya karşı  kira bedelini ödenmemesinden dolayı kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunması ve  kiraya veren, belirlenen bu süre zarfında kirayı ödememesi veya eksik ödemesi halinde , kiraya veren  dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirerek kiracının tahliyesini isteyebilecektir.

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılır?

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiraya verenin kiracıya yazılı olarak iki ihtarda bulunmasının ardından kiracı kira borcunu verilen 30 günlük 2 ihtar süresi içerisinde ödememesi durumunda, kiraya veren tarafından kiracıya karşı tahliye davası açarak kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu nedenle kiraya veren ile kiracı arasında belirlen kira sözleşmesindeki bitiş tarihini beklenmeksizin temerrüt nedeni ile tahliye davası açılabilecektir.