icra hukuku

İcra hukuku gerçek ve tüzel kişilerin, gerçek kişi veya tüzel kişilerde bulunan hak ve alacaklarının iradi olarak yerine getirilmemesi nedeni ile cebri olarak tahsilini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra hukuku geniş bir düzenleme alanına sahip olup gerek borçlara ilişkin icra takibi yapılması, borçlunun iflas şartlarını taşıması halinde iflas davaları, icra takibinden doğan davalar gibi düzenlemeleri içermektedir. İcra hukuku alanında faaliyet gösterdiğimiz dava türleri şunlardır:

 • Genel haciz yolu ile takip başlatılması
 • Kambiyo senetlerine özgü takip başlatılması
 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılması
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılması
 • Tahliye takipleri
 • İlamlı takip başlatılması
 • Tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin usulsüz tebliğ şikayetleri
 • Borca itiraz davaları
 • İmzaya itiraz davaları
 • Yetkiye itiraz davaları
 • İcra takibinden kaynaklı şikayetler
 • İcra takibinden kaynaklı davalar
 • İstihkak davaları
 • Kıymet takdirine itiraz davaları
 • İhalenin feshi davaları

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı alacakların tahsilinin cebri icra yolu ile tahsil edilmesinde icra takibinin tarafları olan alacaklı veya borçlunun vekili olarak tarafların haklarını müdafaa edilmesi icra avukatının iş alanlarındandır. Halk arasında İcra hukuku alanında çalışan avukatlara icra avukatı denilmektedir. İcra hukuku uzmanlık gerektiren hukuk dallarından biri olması nedeni ile alacaklı veya borçluların vekil ile temsili hak kaybına uğramaması açısından önemlidir. Bursa icra avukatı bursa ilinde açılan icra takibi işlemlerinde icra hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlardır. Bursa da faaliyet gösteren hukuk büromuz icra hukuku alanında faaliyetlerine devam etmektedir.

Kaç Çeşit İcra Takibi Vardır?

İcra takibi temelde ilamlı takip ve ilamsız takip olarak ikiye  ayrılmaktadır. İlamlı takip mahkeme kararına ilişkin olarak yapılan takip olup ilamsız takip ise genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü takip ve rehnin /ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip olmak üzere üçe ayrılmaktadır.  

İcraya Verilen Kişi Ne Yapmalı?

İcra takibinin tarafı olan kişi icra takibinin kendisine tebliğinden itibaren borca itiraz hakkı bulunmaktadır. Borca itiraz mercileri ve borca itiraz süreleri takibin türüne göre değişmekte olup takibin tarafı olan borçlunun hak kaybına uğramamak adına bir icra avukatına danışmasını tavsiye etmekteyiz.

Bonoya İtiraz Nasıl Yapılır?

Bonoya itiraz takibin borçluya tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekmektedir. Bonoya itiraz dilekçesinde borca itirazlar, imzaya itirazlar ve icra dairesinin yetkisine itirazlar açıkça belirtilmelidir.

Kambiyo Senetlerine İtiraz Nereye Yapılır?

Kendisine Kambiyo senetlerine özgü takip yapılan borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren beş gün içerisinde icra takibinin yapıldığı yargı çevresi içerisinde bulunan icra hukuk mahkemesine borca imzaya ve yetkiye itirazlarını sunmalıdır.

Kambiyo Senetlerinde Takip Nasıl Durur?

Kambiyo senetlerinde takip ancak mahkemece verilecek durdurma kararı ile mümkün olmaktadır, takibe itiraz edilmesi takibi durdurmaz bu nedenle borçlu kambiyo senedinden doğan borçtan dolayı icra hukuk mahkemesine itiraz ile birlikte icra takibinin tedbiren durdurulmasını da talep etmelidir mahkemece bu konuda inceleme yapılarak takibin tedbiren durdurulması veya talebin reddi hususunda karar verecektir.

Kambiyo Senedi Takibi Nerede Açılır?

Kambiyo senedinden doğan icra takibi genel yetki kurallarına tabi olup borçlunun bulunduğu yerleşim yerinde bulunan icra dairesi yetkili icra dairesidir. Birden fazla borçlu bulunması halinde takibin borçlulardan herhangi birinin yerleşim yerinde bulunan icra dairesinde başlatılması halinde de icra dairesi yetkili icra dairesidir.

Kambiyo Senedi İlamsız Takip Yapılabilir Mi?

Kambiyo senetlerine özgü takip ilamsız takibin türlerinden biridir fakat genel haciz yolu ile takipten farklı olarak kambiyo senetlerine özgü takipte borca itiraz takibi durdurmaz ayrıca mahkemece takibin durdurulmasına karar verilmiş olması gerekmektedir.

Kambiyo Senedi İcra Takibi Ne Zaman Kesinleşir?

Kambiyo senedi ile icra takibi ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 5 gün icra hukuk mahkemesine itiraz süresi itiraz süresinin sona ermesinden itibaren 5 gün ödeme süresi olmak üzere ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 10 gün sonra kesinleşmektedir.

Kambiyo Takibinde Borca İtiraz Takibi Durdurur Mu?

Kambiyo senetlerine özgü takip genel haciz yolu ile takipten farklı olarak itiraz edilmesi takibi durdurmayacaktır bu nedenle ayrıca takibin tedbiren durdurulması borçlu tarafından mahkemeden talep edilebilmektedir.

Senet Takibi Nasıl Yapılır?

Senedin icra yolu ile takibi senedin türüne göre değişmektedir adi senetler genel haciz yolu ile takip yapılırken kambiyo senetleri kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile takip yolu ile takip yapılabilmektedir. Takibin yanlış başlatılması halinde borçlu tarafından takibe itiraz edilebilecek kambiyo senedi olması halinde icra hukuk mahkemesinde itiraz davası açılabilecektir bu nedenle icra takibi nedeni ile hak kaybına uğranılmaması için icra avukatı ile işlemlerinizi yürütmenizi tavsiye etmekteyiz.

Kambiyo Senetleri Kaç Yıl Geçerli?

Kambiyo senetleri vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde takip yapılmalıdır aksi halde senet kambiyo vasfını yitirecek olup kambiyo senetlerine özgü takip yapmak mümkün olmayacaktır.

Kambiyo Senedi Nasıl Tahsil Edilir?

Kambiyo senedi bulunan alacaklı vadenin geçmesinden itibaren borçluya kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatır. Ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren mahkemeden takibin durdurulmasına ilişkin karar getirilmediği takdirde ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün sonra takip kesinleştirilir. Takibin kesinleşmesi ile birlite borçlunun varsa taşınır ve taşınmaz malvarlığına haciz konulmaktadır.

Kambiyo Senedi Ödenmezse Ne Olur?

Vadesi gelen kambiyo senedinin ödenmemesi halinde alacaklı tarafından borçluya kambiyo senetlerine özgü takip başlatılır. Bu durumda borçlu itiraz süresi içerisinde mahkemece takibe ilişkin bir durdurma kararı verilmediği takdirde takibin kesinleşmesine mütabıken borçlunun mal varlığına haciz konulur ve borç cebri icra yolu ile tahsil edilir.