Sendikal Tazminat Davaları

Sendikal Tazminat Davaları, işçilerin, sendikalarının haklarının korunması adına açtığı davalardır. Sendikal tazminat davaları, işverenin işçilere yani çalışanlarına sendikal faaliyetlerinden dolayı uyguladığı haksız muamele sonucu ortaya çıkmaktadır. İşçiler, sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkartılamaz. Bu durumlarda işçiler, sendikal tazminat davası açarak haklarını arayabilirler.

Sendikal tazminat davaları için bazı belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler arasında sendikaya üyelik belgesi, işten çıkarma nedenleri gibi belgeler yer almaktadır.

Hangi Mahkemelerde Açılır?
Sendikal tazminat davaları, işçi tarafından  işverene karşı sendikalı olması nedeni ile işe alınmaması , işten çıkartılması, diğer işçilerden farklı muamelelere tabi olması, ayrımcılığa uğraması halinde işverene karşı açılır. Bu davalar, İş Mahkemelerinde görülür. İş Mahkemeleri, iş hukukunda özel görevli mahkemelerdir.

Sendikal Tazminat Davaları İçin Hangi Kanunlar Etkilidir? Sendikal tazminat davalarında Anayasa, Türk İş Kanunu, İş Hukuku Yönetmeliği, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar etkilidir.

Sendikal Tazminat Davaları Nedir?

Sendikal tazminat davaları, işçi tarafından sendika üyeliği sebebiyle işveren tarafından işten çıkarılması durumunda açılan bir tür hukuki süreçtir. Bu davalar ile işverenin sendikal faaliyetlerden dolayı işçiyi işten çıkarması durumunda, işçinin maddi haklarını ve işe geri dönüş hakkın elde ettiği dava çeşitlerinden biridir.

Bu tür davalar, işçilerin sendikal haklarını kullanması ve sendikaya üyeliği desteklemesi amacıyla oluşturulmuş bir yasal düzenlemedir. Sendikal tazminat davaları, işçilere sendika üyeliği yapma hakkı veren Anayasa ve İş Kanunu tarafından düzenlenmiştir.

Hangi durumlarda sendikal tazminat davası açılabilir?
Sendikal tazminat davası, işveren tarafından sendika üyeliği sebebiyle işten çıkarılması durumunda açılabilir. İşveren, işçiyi sendika üyeliği nedeniyle işten çıkardığını açıkça beyan etmek zorunda değildir. Ancak, davalı işverenin işyerine sendikayı aldığı, işçiyi işten çıkarırken sendika üyeliğini dikkate aldığı durumlarda, bu sebeple işten çıkarılan işçiler, sendikal tazminat davası açabilirler.

Sendikal tazminat davaları, işçilerin işyerinde sendikalaşma haklarına saygı duyulması gerektiğinin bir kanıtıdır. İşverenler, işçilerin sendikal haklarına saygı duymalı ve tüm işçilere eşit davranmalıdır. Sendikal tazminat davaları, işçilerin hakkını araması için önemli bir fırsattır.

 • Sendikal tazminat davaları için belgeler
 • Sendikal tazminat davaları hangi mahkemelerde açılır?
 • Sendikal tazminat davalarının süreci nasıldır?

Sendikal tazminat davaları açmak isteyen işçilerin, işyerinden aldıkları belgeler ile sendikaya üyelik belgesi gibi özellikle tazminat miktarını gösteren belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bu belgeler işçinin dava sürecinde mahkemeye sunacağı delillerdir.

Sendikal tazminat davaları için zaman aşımı süresi 5 yıldır. İşçiler, sendikal tazminat davası açmak için en geç 5 yıl içinde dava açabilirler. Bu sürenin geçmesi durumunda sendikal tazminat hakkı zamanaşımına uğrar.

Hangi Durumlarda Sendikal Tazminat Davası Açılabilir?

Sendikalar, işçilerin haklarını koruma ve çalışma koşullarını iyileştirme amacıyla kurulan örgütlerdir. Sendikal tazminat davaları, işçilerin sendikal üyelikleri nedeni ile yapılan ayrımcılık halinde, tazminat taleplerinin mahkemeye taşınmasını sağlayan bir yasal süreçtir. Ancak, her sendikal durumda sendikal tazminat davası açılamaz.

Bir sendikal tazminat davası açılabilmesi için, işçinin sendikal haklarına yönelik bir saldırıya uğramış olması gerekmektedir. Bununla birlikte, işçi sadece bir sendikanın üyesi olmak zorunda değildir. İşçi, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılmış ise, sendikalar arasında geçiş yaparken yaşanan sorunlardan kaynaklı mağduriyetlerde ve sendikal faaliyetler engellenmiş ise sendikal tazminat davası açabilmektedir.

Hangi Durumlarda Sendikal Tazminat Davası Açılabilir?
İşten çıkarılma nedeniyle sendikal hakların ihlal edilmesi
Sendikal faaliyetlere katılımın engellenmesi
Sendikalar arası geçişte yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyet

İşçilerin sendikal haklarının korunması ve işverenlerin işçilerin sendikal faaliyetlere katılmasına engel olmalarının engellenmesi amacıyla sendikal tazminat davaları açılabilir. Bu davalar, işçilere sendikal hakları için adalet sağlama yoludur.

Sendikal Tazminat Davalarında Hangi Kanunlar Etkilidir?

Sendikal tazminat davaları, işçilerin sendikal haklarının ihlal edilmesi durumunda açtıkları davalardır. Bu tür davaların açılabilmesi için bazı kanunlar etkili olmaktadır.

Bunlar arasında en önemli kanun, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’dur. Bu kanun, işçilerin sendikal haklarının korunması ve sendikaların etkinliklerinin artırılması amacıyla çıkarılmıştır. Sendikal tazminat davalarında bu kanunun hükümleri dikkate alınmakta ve işçilere çeşitli haklar tanınmaktadır.

 • Toplu iş sözleşmesi yapmaya katılma hakkı
 • Sendika faaliyetlerine katılma hakkı
 • Sendika yönetim kuruluna aday gösterilme hakkı
 • İşveren tarafından sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılmama hakkı

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6552 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşçi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da sendikal tazminat davalarında etkili olan kanunlardan biridir. Bu kanun, işçilerin alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlamakta ve işçilerin haklarını güvence altına almaktadır.

KanunEtkisi
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunuİşçilerin sendikal haklarını ve tazminat haklarını düzenler
4857 sayılı İş KanunuSendikal hakları ve işçi haklarına ilişkin hükümler içerir
6552 sayılı Kanunİşçi haklarına ilişkin hükümler içerir ve alacakların yapılandırılmasını sağlar

Sendikal tazminat davalarında kanunların yanı sıra, iş mahkemeleri içtihadı birleştirme kararları ve Yargıtay kararları da önemli bir rol oynamaktadır. Bu kararlar, sendikal tazminat davalarının nasıl çözüme kavuşturulacağına dair önemli kararlar içerir.

Özetle, sendikal tazminat davalarında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6552 sayılı Kanun etkili olan kanunlar arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra iş mahkemeleri içtihadı birleştirme kararları ve Yargıtay kararları da sendikal tazminat davalarına ilişkin kararlar içermektedir.

Sendikal Tazminat Davaları İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Sendikal tazminat davalarında, işçinin haklarını korumak adına belgelerin toplanması oldukça önemlidir. Hangi belgelerin gerekliliği ise davaya göre değişebilmektedir. Ancak genellikle aşağıdaki belgeler sendikal tazminat davalarında gerekli olmaktadır:

 • İş sözleşmesi ve sonraki dönemlerde yapılan ekleri
 • İşçiye ait bordro kayıtları
 • Çalışma saatleri kayıtları,
 • İş yerinde uygulanan disiplin cezalarına ilişkin belgeler

Bunların yanı sıra, işçinin çalıştığı süre boyunca aldığı izin belgeleri, sendika üyeliğine dair belgeler ve iş sözleşmesinin feshine dair yasal süreçlere ilişkin belgeler de faydalı olabilir. Ancak, davaya konu olan olaya göre farklı belgeler de talep edilebilir.

Gerekli Belgelerİş sözleşmesiBordro kayıtlarıDisiplin cezaları
Ekstra Belgelerİş kazası tutanaklarıİşçi izin belgeleriSendika üyelik belgeleri

Bu belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sunulması davaların seyrini etkileyebilir. İşçilerin haklarını korumak adına bu belgelerin düzenli bir şekilde korunması ve saklanması mutlaka gerekir. Davanın seyrini etkileyecek belgelerin eksik ya da hatalı sunulması davaların kaybedilmesine ve tazminat hakkının kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, davaların açılması öncesinde işçilerin bir avukattan yardım alması ve gerekli belgelerin toplanması önemlidir.

Sendikal Tazminat Davaları Hangi Mahkemelerde Açılır?

Sendikal tazminat davaları, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinin yanı sıra, işçinin sendika aidatlarını ödememesi ya da üyelikten ayrılması sonrasında işveren tarafından çalışma koşullarının kötüleştirilmesi gibi nedenlerden dolayı açılabilir. Bu davaların açılabilmesi için belirli şartlar gereklidir ve bu şartlara uyulmadığı takdirde açılan davalar reddedilebilir.

Sendikal tazminat davaları, iş mahkemelerinde açılır. İş mahkemeleri, işçi-işveren ilişkileri konusunda uzmanlaşmış yargı organlarıdır. Bu nedenle, sendikal tazminat davaları da iş mahkemelerinde görülür.

İş Mahkemelerinin Görevleri
İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
İşçi-işveren arasındaki sözleşme ihlallerinin incelenmesi
İşçi-işveren arasındaki tazminat davalarının görülmesi

İş mahkemeleri, işçinin işten çıkarılması, ücret, izin, mesai, fazla çalışma gibi konular hakkında da karar verir. Bu nedenle, işçilerin haklarını savunmak için iş mahkemelerine başvurması gereken durumlarda, avukat desteği almak oldukça önemlidir.

Sendikal Tazminat Davalarının Süreci Nasıldır?

Sendikal tazminat davası, işçi sendikaları aracılığıyla çalışanların haklarını korumaya yönelik bir dava türüdür. Bu davalar, işçilerin sendikal haklarının ihlal edildiği durumlarda açılabilir. Sendikal tazminat davasının süreci genellikle şu adımları içermektedir:

 • Dava açma süreci
 • Dava dilekçesi hazırlama
 • Dava dilekçesi sunma
 • Duruşma hazırlığı
 • Duruşma günü
 • Karar aşaması

Bir sendikal tazminat davası açmak için öncelikle işçinin,Davanın açılacağı mahkeme belirlendikten sonra avukat, dava dilekçesi hazırlar ve mahkemeye sunar. Dava dilekçesinde, işçinin çalıştığı şirkette hangi sendika üyesi olduğu, çalışma koşullarının ne şekilde ihlal edildiği, talep edilen tazminat miktarı gibi bilgiler yer alır.

AdımAçıklama
Dava açma süreciDava açılacak mahkeme belirlenir ve avukat ile çalışan arasında sözleşme imzalanır.
Dava dilekçesi hazırlamaAvukat, dava dilekçesi hazırlar. Dava dilekçesi, işçinin çalıştığı şirketteki sendika üyeliği, çalışma koşullarının ne şekilde ihlal edildiği, talep edilen tazminat miktarı gibi bilgileri içerir.
Dava dilekçesi sunmaAvukat, hazırlanan dava dilekçesini mahkemeye sunar.
Duruşma hazırlığıAvukat ve işçi, duruşma öncesinde bir araya gelerek hazırlıklarını yaparlar. Bu süreçte, delillerin toplanması, tanıkların belirlenmesi gibi işlemler yapılır.
Duruşma günüAvukat ve işçi, duruşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarlar ve mahkeme salonunda hazır bulunurlar. Duruşma sırasında, tarafların savunmaları dinlenir ve deliller sunulur.
Karar aşamasıMahkeme, tüm delilleri ve savunmaları değerlendirerek kararını verir. Verilen karar, taraflara tebliğ edilir.

Sendikal tazminat davalarının sonucu, davanın niteliğine ve işçinin taleplerine göre değişkenlik gösterir. Ancak, işçinin lehine karar verilmesi durumunda tazminat ödenir. Bu nedenle, sendikal tazminat davalarının süreci oldukça önemlidir ve uzman bir avukatla çalışmak gerekmektedir.

Sendikal tazminat davaları, işçilerin sendika üyelikleri sebebiyle işten çıkarılıp çıkarılmadığına ve işverenin bu durumda işçiye tazminat ödeme yükümlülüğüne ilişkin davalar olarak bilinir.

 
·  Doğru belgeler: İşçilerin, sendikal tazminat davası açarken gerekli belgeleri doğru bir şekilde hazırlamaları gerekir. Bu belgeler, iş sözleşmeleri, sendika üyelik belgeleri, işten çıkarılma sebebi ve işveren tarafından verilen yazılı uyarılar gibi belgelerdir.

Sendikal Tazminat Davalarında İşçilerin Hakları Nelerdir?

Sendikal tazminat davası, işçinin belirli bir sendikaya üye olduğu ve bu belirli sendikanın işverenle olan toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelerin, işveren tarafından uygulanması sağlanamadığı durumlarda açılır. İşçilere, bu tür davalar açılırken bazı haklar tanınır. Bunlardan ilki, işçinin tüm sendikal faaliyetlerine dahil olma, bunları yasal ve hukuki yollarla gerçekleştirme hakkıdır.

İşçilerin ikinci hakkı, doğrudan ya da dolaylı olarak sendikal faaliyetlerinden dolayı bir işveren tarafından ayrımcılığa uğramamalarıdır. İşveren, işçinin sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarması, baskı yapması ya da işçiyi diğer işçilere göre daha kötü koşullarda çalışmaya zorlaması durumunda, işçi tazminat davası açabilir. Ayrıca işveren, işçinin sendikal faaliyetlerini yürütmesini engelleyen herhangi bir önlem alamaz.

Sendikal tazminat davalarında işçilerin üçüncü hakkı, işyerinde önemli kararlara ve diğer sendikal faaliyetlere katılma hakkıdır. Örneğin, işçilerin sendika üyesi olarak, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde söz hakkı vardır. İşverenin bu hakkı işçilere tanımaması durumunda, işçi tazminat davası açabilir.

İşçilerin Sendikal Tazminat Davalarıyla İlgili HaklarıNeleri Kapsar
Sendikal faaliyetlerde bulunma hakkıİşçilerin sendikal faaliyetlerinde bulunma ve bunları hukuki yollarla gerçekleştirme hakkı
Ayrımcılığa uğramama hakkıİşçilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle işveren tarafından ayrımcılığa uğramama hakkı
Katılma hakkıİşçilerin işyerinde önemli kararlara ve diğer sendikal faaliyetlere katılma hakkı

.

Sendikal Tazminat Davaları İçin Zamanaşımı Süresi Nedir?

Sendikal tazminat davaları işçilerin haklarını korumak için açtığı davalar arasında yer almaktadır. Bu davaların açılabilmesi için işçilerin belli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak, sendikal tazminat davaları için zamanaşımı süresi gibi belirli süreler de bulunmaktadır. Zamanaşımı süresi işçilerin açacakları davaların hangi tarihten sonra zamanaşımına uğrayacağını belirlemektedir.

Bursa işçi avukatı Gizem Ramazanoğlu

Sendikal Tazminat Hakkında Sık Sorulan Sorular Cevaplar

Sendikal Tazminat Davaları nedir?

Sendikal Tazminat Davaları, işverenin sendika üyelerine karşı yasal görevlerini yerine getirmediğinde açılan tazminat davalarıdır.

Hangi durumlarda Sendikal Tazminat Davası açılabilir?

İşverenin sendika üyelerine karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, sendika üyeleri Sendikal Tazminat Davası açabilirler.

Sendikal Tazminat Davalarında hangi kanunlar etkilidir?

Sendikal Tazminat Davalarında Anayasa, Türk Borçlar Kanunu, Türk İş Kanunu etkilidir.

Sendikal Tazminat Davaları için hangi belgeler gereklidir?

Sendikal Tazminat Davaları için işverenle yapılan sözleşme, ücret bordrosu ve sendika üyeliği belgesi gibi belgeler gereklidir.

Sendikal Tazminat Davaları hangi mahkemelerde açılır?

Sendikal Tazminat Davaları İş Mahkemelerinde açılır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir