kidem tazminati nasil hesaplanir

Kıdem Tazminatı Hesabı Nasıl Yapılır? İşçinin kıdem tazminatı hesabı yapılırken giydirilmiş brüt ücreti esas alınmalıdır. İşçinin brüt ücretine işveren tarafından sağlanan sosyal haklar eklenmelidir. Yol ücreti , yemek ücreti , iş yerinde prim uygulaması varsa primler, hayat sigortası , özel sağlık sigortası  primleri de eklenerek giydirilmiş brüt ücret hesaplanır ve kıdem tazminatı bu hesaplama üzerinden bulunan ücrete göre işçiye ödenmelidir.

Asgari Ücret Alan Bir Kişi Ne Kadar Tazminat Alır?

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı brüt asgari ücrete eklenecek olan iş yerinde sağlanan sosyal haklara göre hesaplanacak ücret üzerinden ödenmelidir. İşçinin kıdem tazminatı hesabı yapılırken brüt asgari ücrete iş yerinde veriliyorsa eğer yol ücreti, yemek ücreti, giyecek yardımı bedeli, yakacak yardımı bedeli, tüm nakdi sosyal haklar, prim uygulaması varsa prim ücretleri, hayat sigortası, özel sağlık sigortası gibi yardımlar brüt ücrete eklenir. İşçinin çalışma süresinin 1 yılı aşması halinde işçiye kıdem tazminatı ödenir 1 yılı aşan kısımlar oranlanarak ödenmektedir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Nasıl Tazminat Alır?

İşçinin kendi isteği ile işverenin baskı ve zorlaması olmaksızın işten istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alamamaktadır fakat bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır bu haller 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin haklı nedenle fesih hali, Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla , Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

2022 Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

İşçinin aldığı ücret ve sosyal haklara göre kıdem tazminatı tutarı değişmektedir. Fakat işçinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun uygulanan bir kıdem tazminatı tavanı bulunmaktadır. Kıdem tazminatı tavanı her yıl güncellenmektedir. 2022 yılı için bu rakam 15.371 TL’dir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İşçinin aldığı brüt ücret üzerinden nakdi sosyal hak ve alacaklarının, primlerin, ikramiyelerin, özel sağlık sigortası, hayat sigortası, yakacak yardımı, giyecek yardımı gibi işveren tarafından işçilere sağlanan hakların kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücrete eklenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem Tazminatının Eksik Ödenmesi Halinde Dava Açılabilir Mi?

İşveren tarafından işçinin kıdem tazminatının eksik ödenmesi halinde işçi eksik kalan kıdem tazminatı talep edebilmektedir. İşçinin kıdem tazminatı eksik ödenmiş ise dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmalı arabuluculukta eksik kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmezse dava açılmalıdır. İşveren tarafından işçinin kıdem tazminatı ödemesi ile işçiye imzalatılan ibranameler makbuz hükmündedir. İşçi tarafından tüm alacağımı aldım şeklinde yazı imzalanmış olsa dahi bu işvereni ödediği miktar kadar ibra etmektedir. İşçinin kıdem tazminatının daha yüksek olması halinde aradaki farkı talep etme hakkı bulunmaktadır.

İşçi Çalıştığı İşyerinde Hangi Şartlarda Kıdem Tazminatı Hakkını Elde Eder?

İşçi haklı nedenle iş akdini sonlandırmış ise , işveren tarafından haklı nedene dayanmadan işten çıkartılmış ise erkek işçinin askerlik görevi nedeni ile , kadın işçinin evlilik nedeni ile, Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,  yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İŞÇİNİN KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

İşçinin kıdem süresi İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya iş yerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır şeklinde 1475 sayılı kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçinin aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler birlikte hesaplanmaktadır.  12/7/1975 tarihinden, itibaren iş yerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel iş yeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

Benzer Yazılar

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir