iscinin devamsizligi nedeniyle is akdinin feshi

İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İş Akdinin Feshi; İş sözleşmesinin tarafları yasal sınırlandırmalara uymak şartıyla görülecek işi ve ücreti serbestçe belirleyebilir. Taraflar iş sözleşmesi kapsamında, iş sözleşmesine son verme özgürlüğüne de sahip olacaktır. Bu nedenle işçi ile işveren aralarındaki iş sözleşmesi, fesih ya da ikale yoluyla son bulabilir. İş sözleşmesinin fesih yollarından birisi de haklı nedenle fesihtir. İş Kanunu gereği iş sözleşmesi, belirli veya belirsiz süreli olması bakılmaksızın haklı bir nedenin varlığı halinde fesih edilebilir. Dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesinde fesih süresine uyarak hem de haklı nedenle feshedilebilir. Geçerli sebeple fesih, işçinin yetersizliği veya davranışlarından doğabileceği gibi işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden de kaynaklanabilir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebeple fesihte, işçinin kusurunun bulunması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 g maddesine göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü, bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi veya işçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi halinde işçinin devamsızlık yapması durumunda iş sözleşmesinin işverence feshedilebilecektir. İşçinin devamsızlığı nedeni ile iş akdinin feshi bazen işverenler tarafından işçinin iş hukukundan doğan tazminatlarından kurtulabilmek için kötüye kullanılabilmektedir. işveren tarafından işten çıkartılan işçinin işveren tarafından işe gelmeme tutanakları tutularak iş akdi fesih bildirimi bu tutanaklara göre kötü niyetli yapılabilmektedir  yani işveren tarafından işçinin devamsızlığı nedeni ile iş akdini fesih hakkı kötüye kullanabilmektedir bu durumda işçinin devamsızlığı işçinin kendisinden kaynaklanan bir sebeple değil işveren tarafından işten çıkartılması nedeniyledir bu gibi durumlarda mahkemece işçinin tanık anlatımları, olayın hayatın olağan akışına uygun olup olmaması, iş yeri kayıtları ve somut olayın özelliğine göre işveren tarafından işten çıkartıldığını ispatlayarak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazanabilecektir. Böylelikle işveren tarafından devamsızlık nedeni ile iş akdinin feshi hakkının kötüye kullanılması engellenebilecektir.

Devamsızlık Nedeni İle Fesih Nasıl Yapılır?

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebeplerle iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal feshedebilecektir. İşveren tarafından fesih yapılmadan önce işçinin yapmış olduğu devamsızlığın savunması haklı veya zorunlu devamsızlık nedenine dayanmıyorsa işverenin, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı doğacaktır.

Devamsızlık Nedeniyle Fesihte İhtar Şart Mı?

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fakat işverenin İş Kanunu’nun 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun sebep gerçekleşmişse derhal fesih hakkına sahip olacaktır. Bu nedenle iş Kanununun 25/2 g maddesine göre, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü, bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi veya işçinin bir ayda üç iş günü işine gelmemesi halinde işçinin devamsızlık yapması durumunda iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal feshederek ihtar şartı zorunlu değildir.

Devamsızlık Nedeniyle Fesih Kaç Gün?

İşverenin, işçiyle aralarında yapmış olduğu iş sözleşmesi neticesinde işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işveren devamsızlık nedeniyle haklı fesih hakkına sahip olacaktır.

Devamsız İşçi İşten Çıkarılabilir Mi?

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü işe gelmemesi durumunda işveren tarafından işçinin sözleşmesi haklı feshe dayanarak işçiyi işten çıkarabilir.

Devamsızlıktan İşten Çıkarılırsa Ne Olur?

İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebebi olmadan işe gitmemesi neticesinde İş Kanunu’nun25/II-g bendinde dolayı iş veren haklı olarak derhal feshedebilecektir. Bu nedenle iş sözleşmesi bu şekilde işçinin devamsızlığının tespiti ve usulüne uygun şekilde işçinin gelmeme nedeninin işverence araştırılarak haklı bir nedenin olmadığının anlaşılması durumunda işveren işçiyle yapılan iş sözleşmesini feshedilirse işçiye karşı kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı ödenmeyecektir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir