bosanma davasi nasil acilir 2

Boşanma Davası Nasıl Açılır?  Taraflardan biri boşanmaya karar verdikten sonra boşanma dava dilekçesi hazırladıktan sonra nöbetçi aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açılmaktadır faka dava dilekçesinde yer alması gereken bazı zorunluklar bulunmaktadır bunların eksik olması halinde dava usulden reddedilebilecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar gösterilmektedir dava açacak kişinin bu maddeye uygun bir dava dilekçesi hazırlamalıdır.

Boşanma Davası Dilekçe İçeriği

Dava dilekçesinin içeriği

MADDE 119-

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a)Mahkemenin adı.

b)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c)Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d)Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e)Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f)İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g)Dayanılan hukuki sebepler. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h)Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Boşanma davası da bir hukuk davası olması nedeni ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabidir.

Dava dilekçesi ile birlikte dava açarken dava harç ve giderlerinin de davayı açan kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Dava açacak kişinin dava harç ve masraflarını karşılayacak durumu olmaması halinde adli yardım talepli dava açması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Taraflar boşanma davasını anlaşmalı olarak açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartlar Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin    tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz şeklindedir.

Tarafların En Az 1 Yıl Evli Olması Koşulu

Tarafların evlilikleri bir yıldan az sürmüş ise anlaşmalı boşanma davası açılamaz fakat evlilikleri bir yıldan az sürmüş taraflar çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma için 1 yıl evlilik süresi dava şartıdır. Tarafların bu hususa çok dikkat etmesi gerekmektedir aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası reddedilecektir. 1 yıllık sürenin başlangıcı resmi nikah tarihinden itibaren başlamaktadır. Taraflar anlaşma boşanma davası açıldığı tarihte 1 yıllık evlilik süresinin dolmuş olması gerekmektedir.

Tarafların Bizzat Dinlenmesi

Taraflar anlaşmalı boşanma davası avukatları bulunsa dahi bizzat katılımı ve boşanma konusunda iradelerini açıklamaları zorunludur. Çekişmeli boşanma davasında ise tarafların bizzat katılımı zorunlu değildir avukatları bulunması halinde tarafların duruşmada hazır bulunma zorunluluğu yoktur.

Anlaşma Protokolü

Taraflar anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın mali sonuçlarına ve varsa çocukların durumuna ilişkin protokolü mahkemeye sunmaları gerekmektedir bu protokolün hâkim tarafından uygun bulunması gerekmektedir. Hâkim anlaşmalı boşanma protokolünde uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir. Tarafların bu protokolde iştirak nafakası hariç olmak üzere feragat edilen haklara yönelik tekrar dava açamazlar bu nedenle anlaşma protokolünün boşanma avukatı tarafından düzenlenmesi tarafların hak kaybına uğramaması açısından önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açılma süreci boşanma davası açılması süreci ile aynı olup anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak evliliğin bir yıl sürmüş olma zorunluluğu ve anlaşma protokolü düzenlenme zorunluluğu yoktur. Çekişmeli boşanma davası ile davacı taraf Hukuk Muhakemeleri Kanun uygun olarak düzenleyeceği dilekçe ile dava harç ve giderlerini ödeyerek boşanma davasını açabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasına karşı davalının 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabilir bununla birlikte bu süre içerisinde karşı boşanma davası da açabilmektedir.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açarken maddi durumu yargılama giderlerini karşılayacak durumu olmayan kişiler adli yardım talepli boşanma davası açabilmektedir. Bu husus HMK 334. Maddesinde Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. Şeklinde düzenlenmiştir.

(1) Adli yardım davanın açıldığı mahkemeden talep edilecektir. Bu durum HMK 336. Maddesinde Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden;

İcra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

(2)Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

(3)Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

(4)Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır. Şeklinde düzenlenmiştir.

Adli yardımın kapsamı ise HMK 335. Maddesinde

(1)Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

a)Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

b)Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

c)Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

(2)Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

(3)Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder. Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu şekilde çekişmeli boşanma davası açacak fakat yargılama harç ve giderlerini ödeyecek durumu olmayan kişiler maddi durum yetersizliğini ispatlayıcı delilleri ile birlikte davanın açılacağı mahkemeden adli yardım talebinde bulunabilirler.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Hukuk sistemimizde hukuk davalarında ve böylelikle boşanma davalarında avukat ile temsil zorunlu değildir. Bu nedenle davacı kendisi de boşanma davasını açabilmektedir fakat boşanma davaları uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeni ile kişinin hak kaybına uğramaması ve telafisi zor zararlara uğramaması için avukat ile temsil edilmesi önemlidir fakat avukatlık ücreti ödeyemeyecek durumda olan kişilerin davanın açıldığı yerdeki baroya başvurarak maddi durumunun yetersiz olduğuna ilişkin belgeleri de sunarak avukat yardımından faydalanmayı talep edebilirler. Baro adli yardım talebinde bulunan kişinin talebini inceler ve uygun görülmesi halinde dava açacak kişiye avukat tayin edilmektedir.

Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları en hızlı anlaşmalı boşanma olması halinde bitebilmektedir tarafların karara karşı kanun yoluna başvurmaması halinde de ortalama 1 ay içerisinde boşanma kararı kesinleşmektedir. Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma davasına konu olaylar tarafların sunduğu deliller, dosyanın görüldüğü yer mahkemesinin iş yoğunluğu gibi birçok etken yer almakta ve çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir fakat her davadaki iddia ve vakalar değişmekte olup çekişmeli boşanma davalarında kesin bir süre söylemek mümkün değildir. Bu nedenle boşanma davasının hızlı sonuçlanmasını talep eden kişilerin anlaşmalı boşanma davası ile boşanmaları daha uygun olacaktır.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası tek taraflı açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası ile boşanma sebepleri bulunan taraf dava açacak olup karşı tarafça boşanmak kabul edilmezse dahi koşulları oluşması halinde aile mahkemesince boşanmaya karar verilebilecektir. Bu nedenle boşanma davası açmak için diğer tarafın rızasına veya muvafakatine gerek bulunmamaktadır. Tek taraflı olarak da boşanma davası açılabilmektedir.

Hamileyken Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin temelden sarsılması veya özel boşanma sebeplerinin varlığı halinde boşanma davası açılabilmektedir. Kadının hamile olması boşanma davasının açılmasını engellemeyecektir. Bu nedenle hamile kadında boşanma davası açabilmektedir.

Başka Şehirden Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Bu nedenle boşanma davası açacak kişi yerleşim yerinde dava açabilir bunun dışında dava açacak kişi yerleşim yerinde, eşinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerleşim yerinde değilse bulunduğu şehirdeki adliye aracılığı ile yetkili mahkemede dava açabilmektedir veya avukata boşanma vekaletnamesi vererek avukat aracılığı ile de dava açabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Maliyeti?

Boşanma davası maliyeti yargılama harç ve giderleri ve avukatlık ücretinden oluşmaktadır. Fakat avukat ile dava açılması zorunlu olmayıp kişinin kendi tercihini bağlıdır. Kişilerin hak kaybına uğramaması için boşanma davasının boşanma avukatı ile açılmasını tavsiye etmekteyiz. Avukatlık ücreti ise avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan 9.200 TL ‘den az olmamak kaydı ile avukat ile müvekkili arasında yapılacak avukatlık ücret sözleşmesi ile belirlenmektedir.
Bursa boşanma avukatı Gizem Ramazanoğlu

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir