Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların anlaşmalı boşanma davasında taraflarca boşanma ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin hazırlanan protokoldür. Taraflarca hazırlanan ve imzalanarak açılan anlaşmalı boşanma davasına sunulan protokolün açılan boşanma davasında mahkemece protokolün uygun bulunması gerekmektedir.

Bursa Boşanma Avukatı Gizem Ramazanoğlu

Türk Medeni Kanunu 166. Maddesinde bu husus Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Şeklindedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolündeki boşanmanın mali sonuçları ve çocukların velayet durumuna ilişkin düzenlenmenin mahkemece uygun bulunması gerekmektedir.

Mahkemece açılan anlaşmalı boşanma davasında yer alan anlaşma protokolünde boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda değişiklik yapabilir bu halde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için taraflarca açılan anlaşmalı boşanma davasında anlaşma protokolünde mahkemece yapılan değişikliğin taraflarca kabul edilmesi halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşir.

Nafakasız Anlaşmalı Boşanma Protokolü taraflarca kabul edilmesi halinde taraflar yoksulluk nafakası hakkından vazgeçebilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça tarafların birbirlerinden yoksulluk nafakası talebi olmadığı yazılmalıdır.
Tapu devri anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ve mahkemece boşanma karar verildikten sonra protokolde yer alan ve mahkemece hüküm altına alınan tapulara ilişkin boşanma davası kesinleştikten sonra gerekçeli karar ile taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne giderek tapu devri gerçekleştirilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

Anlaşmalı boşanmada boşanma davasına sunulacak protokol taraflara özel hazırlanmalıdır. Her evlilikte tarafların durumu farklı olup maktu anlaşmalı protokolü ile boşanma davası açılması halinde taraflar hak kaybına uğrayabilmektedir. Bu nedenle taraflar boşanma davasında boşanma protokolünün boşanma avukatı tarafından hazırlanması tarafların hak kaybına uğramaması açısından önemlidir.
Anlaşmalı boşanma protokolü örneği

BOŞANMA PROTOKOLÜ

Aşağıda kimlik bilgileri verilen taraflar arasında Aile Mahkemesine verilmek üzere yapılan Anlaşmalı Boşanma Talebi eki olarak taraflar arasında düzenlenen Anlaşmalı Boşanma Protokolüdür.
TARAFLAR DAVACI : ….

DAVALI : …..

Taraflar;…. ve ….. aralarında mevcut bulunan evliliği sonlandırmak amacı ile görülecek boşanma davasına esas teşkil etmek üzere ve protokolde belirtilen şekilde Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesi uyarınca mutabakata varmışlardır. Mutabık kalınan Hususlar Protokolde detayları ile belirtilmiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ


Taraflar, Aile Mahkemesi’ne verdikleri Boşanma dilekçesine ek olarak iş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü birlikte düzenleyip imzalamışlardır.

PROTOKOL HÜKÜMLERİ 1- BOŞANMA HUSUSU:


1.1-Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- VELAYET HUSUSU:


2.1-Müşterek çocuk …. doğumlu…. T.C Kimlik numaralı …. ‘nun velayeti davacı anneye verilecektir.
2.2-Çocuklarla şahsi ilişki esasları, çocukların üstün yararı (eğitim ve sağlık durumları) dikkate alınarak;

  • Her ayın 1 ve 3. haftası cumartesi günü saat 09.00’dan pazar günü saat 18.00’e kadar
  • Yaz tatillerinde Temmuz veya Ağustos aylarından birinde (taraflar bu zamanı anlaşarak belirleyecekler) 2 hafta süreyle,
  • Ramazan Bayramı’nda bayramın ilk günü saat 09.00’den başlayarak bayramın son günü saat 18.00’e kadar baba ile şahsi ilişki düzenlenecektir.
  • Sadece yaz tatillerinde çocuklarla kurulacak olan şahsi ilişki, çocukların sağlık ve eğitim durumları (çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan annenin beyanı dikkate alınarak) imkân verdiği ölçüde, babanın kendi ikametinde de gerçekleşebilir.
3- NAFAKA HUSUSU:


3.1-Tarafların birbirinden yoksulluk nafakası talebi yoktur.
3.2-Davalı … müşterek çocuk ….. için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık … TL iştirak nafakası ödeyecektir. Nafaka miktarı devam edecek yıllar içinde ÜFE’ ye dayalı olarak her yılın başından itibaren arttırılacaktır.

4- ZİYNET EŞYALAR HUSUSU


4.1-Davacı … tarafından davalı … ait ziynet eşyalarının kullanılması nedeniyle ziynet eşyalarının dava tarihi itibari ile ….. Olmak üzere aynen iadesini aynen iade mümkün olmaması halinde bedeli olan …. TL ‘yi boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte davacıya ödeyecektir.

5- MADDİ MANEVİ TAZMİNAT HUSUSU :


5.1-Tarafların birbirinden maddi – manevi tazminat talebi yoktur. Taraflar boşanmadan doğan maddi manevi tazminat haklarından feragat etmişlerdir.

6- MAL PAYLAŞIMI :

Tarafların evlilik birliği içerisinde edinilmiş mal varlığı yönünden paylaşım şu şekildedir.
6.1 Evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan davacı adına kayıtlı … Ada … Parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 bedeli olan …. TL davacı tarafından davalıya ödenecektir. Davalının edinilmiş mal rejiminden kaynaklı başka bir alacağı olmadığını kabul etmiştir.

7- AİLE KONUTU


7.1-Tarafların aile konutu olan …. Adresli taşınmaz içerisindeki bütün eşyalar ile davacıya özgülenecektir.
7.2-Davalı tarafından şahsi eşyaları aile konutundan alınmış olup bunun dışındaki bütün eşyalar davacıya ait olacaktır. Davalı eşya alacağı haklarından feragat etmiştir.


8-FERAGATLER


8.1-Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul- gayrimenkul mallar konusunda hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
8.2-Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, katkı payı ve katılma alacağı, yargılama giderleri ile ücreti vekâlet gibi masrafları talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir.
8.3-Davalı … Ortak Konut içerisinde, kendisine ait olan ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması öncesinde talep ettiği, kişisel olarak kabul edilebilecek tüm maddi varlıkları aldığını, şimdi ve gelecekte ortak konut içerisinden ya da davacıdan birlik içerisinde alınan/alındığı iddia edilebilecek tüm eşyaları aldığını ve bundan sonra alacağı bir eşya olmadığını kabul ve beyan eder.
8.4-Taraflar birbirlerine ait banka hesaplarında bulunan tüm nakdin bilgisine sahip olduğunu kabul eder ve şimdi ve gelecekte bilinen veya bilinmeyen banka hesaplarını sebep göstererek istem ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Alacağa yönelik konu teşkil edebilecek her türlü dava hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

9-YAPTIRIMLARA YÖNELİK HÜKÜMLER


9.1-Taraflar talep ettikleri ve boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte devreye girecek tek seferlik ayni haklara ilişkin işlemleri gerçekleştireceklerdir.
9.2-İş bu protokolde yer almayan hususlara ilişkin olarak tarafların bir talebi yoktur.
9.3-Taraflar Yukarıda yazılı olan şartlarda anlaşmış olup; iş bu protokol anlaşmalı boşanma davası dosyasına sunulacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

Davacı Davalı
………………… ………………….

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir