Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri

Avukat, ortaya çıkan hukuki ihtilaflarda müvekkilinin haklarını en üst düzeyde muhafaza etmekle yükümlü kişidir. Avukatlık mesleğinin bir çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar kişiden kişiye değişmekte ise de avukat avukatlık kanununun birinci maddesinde Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder şeklinde tanımlanmıştır yine birinci maddede Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir şeklinde düzenlenmiştir.

Avukatlık Kanunu’nun ikinci maddesinde Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder şeklinde düzenlenmiştir. Yine ikinci maddesinde avukatlığın kamu hizmeti olması nedeni ile Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü

beklenmeksizin mahkemeden alınabilir şeklinde düzenleme mevcuttur. Avukatlığa kabul şartları da avukatlık kanunda düzenlenmiştir. Avukatlık faaliyetinde bulunmak için kişilerin hukuk fakültesinden mezun olup avukatlık stajı yapmaları, avukatlığa engel hali bulunmaması ve Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunması zorunludur. Örneğin Bursa da avukatlık yapmak isteyen bir kişinin Bursa Barosuna kaydolması için Bursa da ikamet etmesi zorunludur. Bursa da ikamet etmeyen kişi Bursa Barosu Levhasına yazılması kanunen mümkün değildir bu nedenle Bursa avukat için Bursa barosu levhasına yazılmak isteyen kişinin bursa da ikamet etmesi gerekmektedir.

Avukatın hak ve yükümlülüklerİ avukatlık kanunun 34. Maddesinde Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler şeklinde, 35. Madde de Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler.

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir şeklinde düzenlenmiştir. Avukatlık mesleğinin hak ve yükümlülükleri genel hatları ile avukatlık kanununda düzenlenmiştir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir